iCan – Mạng lưới thông tin dịch vụ xã hội

Bản đồ

  Địa điểm gợi ý

  Khảo sát đang diễn ra

  PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN DOANH NGHIỆP
  • 22 Người đã tham gia
  • 12 Điểm thưởng
  Tham gia khảo sát

  KHẢO SÁT VỀ NGƯỜI DI DÂN
  • 19 Người đã tham gia
  • 12 Điểm thưởng
  Tham gia khảo sát

  PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN DOANH NGHIỆP
  • 0 Người đã tham gia
  • 12 Điểm thưởng
  Tham gia khảo sát

  PHIẾU ỨNG TUYỂN VIỆN SOCIALLIFE
  • 4 Người đã tham gia
  • 12 Điểm thưởng
  Tham gia khảo sát

  BÁO CÁO TUẦN - SOCIAL LIFE - 19/1/2019
  • 4 Người đã tham gia
  • 12 Điểm thưởng
  Tham gia khảo sát

  KHẢO SÁT VỀ NGƯỜI DI DÂN 2
  • 0 Người đã tham gia
  • 12 Điểm thưởng
  Tham gia khảo sát

  Phiếu khảo sát nhân lực
  • 0 Người đã tham gia
  • 12 Điểm thưởng
  Tham gia khảo sát