0%
Chú ý: Trình duyệt của bạn không hoạt động trên trình duyệt hoặc cho trang web này. Bạn không thể trả lời tất cả các câu hỏi trong cuộc khảo sát này. Xin vui lòng, xác minh thông số trình duyệt của bạn.

Nghiên cứu thực tiễn hoạt động lĩnh vực xe công nghệ, đề xuất giải pháp tập hợp, quản lý quan hệ lao động, hướng tới đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM

Có 41 câu hỏi trong cuộc khảo sát này.