0%
Chú ý: Trình duyệt của bạn không hoạt động trên trình duyệt hoặc cho trang web này. Bạn không thể trả lời tất cả các câu hỏi trong cuộc khảo sát này. Xin vui lòng, xác minh thông số trình duyệt của bạn.

Phiếu khảo sát nhân lực - Người lao động

Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành một cuộc khảo sát để nghiên cứu đề tài Nghiên cứu nhận thức, năng lực của nguồn nhân lực trẻ và đề xuất giải pháp đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại thành phố Hồ Chí Minh”.

Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý Anh/Chị tham gia đóng góp ý kiến, mọi ý kiến của quý Anh/Chị có ý nghĩa rất quan trọng đối với bài nghiên cứu này. Chúng tôi xin cam kết mọi thông tin mà quý Anh/Chị cung cấp sẽ được bảo mật tuyệt đối và chỉ sử dụng để thống kê trong nghiên cứu này. Rất mong nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ quý Anh/Chị.

Có 55 câu hỏi trong cuộc khảo sát này.
Khảo sát này là nặc danh.

Bản ghi câu trả lời khảo sát của bạn không chứa bất kỳ thông tin nhận dạng nào về bạn, trừ khi một câu hỏi điều tra cụ thể được yêu cầu rõ ràng.

Nếu bạn đã sử dụng mã thông báo xác định để truy cập khảo sát này, hãy yên tâm rằng mã thông báo này sẽ không được lưu trữ cùng với câu trả lời của bạn. Nó được quản lý trong một cơ sở dữ liệu riêng biệt và sẽ chỉ được cập nhật để cho biết bạn đã làm (hoặc không) hoàn thành cuộc khảo sát này. Không có cách kết hợp mã thông báo nhận dạng với phản hồi khảo sát.