0%
Chú ý: Trình duyệt của bạn không hoạt động trên trình duyệt hoặc cho trang web này. Bạn không thể trả lời tất cả các câu hỏi trong cuộc khảo sát này. Xin vui lòng, xác minh thông số trình duyệt của bạn.

PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ QUẢN LÝ - ĐỀ TÀI "THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ XE SỬ DỤNG NỀN TẢNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ" - TP.HCM - 2020

Mục đích nghiên cứu của dự án này là: Hình thành cơ sở khoa học cho việc hiệu chỉnh chính sách và đề xuất các giải pháp tập hợp và quản lý Nhà nước đối với hoạt động dịch vụ xe sử dụng nền tảng ứng dụng công nghệ, hướng tới đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Xin chào quý Ông/Bà!

Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý Ông/Bà tham gia đóng góp ý kiến thông qua phiếu khảo sát, mọi ý kiến của Ông/Bà có ý nghĩa rất quan trọng đối với nghiên cứu này. Để đảm bảo tính riêng tư, toàn bộ thông tin người trả lời cung cấp sẽ được chúng tôi tổng hợp và lưu trữ dưới dạng khuyết danh. Dữ liệu được thu thập trong cuộc nghiên cứu này sẽ phục vụ những công bố khoa học.

Có 42 câu hỏi trong cuộc khảo sát này.