0%
Chú ý: Trình duyệt của bạn không hoạt động trên trình duyệt hoặc cho trang web này. Bạn không thể trả lời tất cả các câu hỏi trong cuộc khảo sát này. Xin vui lòng, xác minh thông số trình duyệt của bạn.

NHẬN THỨC, NĂNG LỰC VÀ ĐỀ XUẤT CỦA SINH VIÊN ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU TUYỂN DỤNG TRONG THỜI ĐẠI SỐ HÓA

 

            Xin chào các bạn!

            Nhằm mục đích tìm hiểu  của sinh viên về cách mạng công nghiệp 4.0 và tác động của nó đối với thị trường lao động cũng như khả năng đáp ứng các yêu cầu công việc của sinh viên trong thời đại cách mạng số. Viện nghiên cứu Social life tiến hành thu thập ý kiến của sinh viên đang theo học tại các Trường Đại học trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. Việc trả lời đầy đủ và khách quan các đề mục trong phiếu thu thập ý kiến của các bạn có ý nghĩa rất quan trọng đối với nghiên cứu này. Chúng tôi cam kết mọi thông các bạn  cung cấp đều được giữ bí mật và chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu

Có 61 câu hỏi trong cuộc khảo sát này.