0%
Chú ý: Trình duyệt của bạn không hoạt động trên trình duyệt hoặc cho trang web này. Bạn không thể trả lời tất cả các câu hỏi trong cuộc khảo sát này. Xin vui lòng, xác minh thông số trình duyệt của bạn.

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG TRONG VIỆC NÂNG CAO KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI QUẬN PHÚ NHUẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÂU HỎI KHẢO SÁT THU THẬP SỐ LIỆU CHO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN:

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG TRONG VIỆC

NÂNG CAO KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

TẠI QUẬN PHÚ NHUẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

Hello!
Có 38 câu hỏi trong cuộc khảo sát này.
Khảo sát này là nặc danh.

Bản ghi câu trả lời khảo sát của bạn không chứa bất kỳ thông tin nhận dạng nào về bạn, trừ khi một câu hỏi điều tra cụ thể được yêu cầu rõ ràng.

Nếu bạn đã sử dụng mã thông báo xác định để truy cập khảo sát này, hãy yên tâm rằng mã thông báo này sẽ không được lưu trữ cùng với câu trả lời của bạn. Nó được quản lý trong một cơ sở dữ liệu riêng biệt và sẽ chỉ được cập nhật để cho biết bạn đã làm (hoặc không) hoàn thành cuộc khảo sát này. Không có cách kết hợp mã thông báo nhận dạng với phản hồi khảo sát.