0%
Chú ý: Trình duyệt của bạn không hoạt động trên trình duyệt hoặc cho trang web này. Bạn không thể trả lời tất cả các câu hỏi trong cuộc khảo sát này. Xin vui lòng, xác minh thông số trình duyệt của bạn.

PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ HỘI PHỤ NỮ ĐỀ TÀI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC, XÂM HẠI TRẺ EM (2017 - 2019)

Có 30 câu hỏi trong cuộc khảo sát này.