0%
Chú ý: Trình duyệt của bạn không hoạt động trên trình duyệt hoặc cho trang web này. Bạn không thể trả lời tất cả các câu hỏi trong cuộc khảo sát này. Xin vui lòng, xác minh thông số trình duyệt của bạn.

KHẢO SÁT VỀ NGƯỜI DI DÂN 2

KHẢO SÁT VỀ NGƯỜI DI DÂN

 

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

ỦY BAN MỤC VỤ DI DÂN

72/12 Trần Quốc Toản – Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam

(028) 3820 2703 - Email: ubmvdidan@gmail.com

                                                                                                                                                                                                    

 

Anh chị em thân mến,

Hiện nay, Tp. HCM đã trở thành điểm nhập cư đứng đầu cả nước do đặc thù phát triển về kinh tế, giáo dục và xã hội. Theo giáo huấn của Hội Thánh, Tổng giáo phận Sài Gòn – Tp. HCM cần lưu tâm đến đời sống đức tin của các tín hữu nhập cư và định hướng cho họ hội nhập tại giáo xứ.

Vì thế, Ủy ban Mục vụ Di dân tổ chức khảo sát tại 35 giáo xứ nơi qui tụ nhiều anh chị em nhập cư. Kết quả khảo sát sẽ trình bày thực tế số nhân danh và thực trạng nhập cư từ các giáo phận tại mỗi giáo xứ được chọn khảo sát.

Đối tượng trả lời khảo sát: Tất cả các tín hữu từ 16 tuổi trở lên tại các giáo xứ.

Để chương trình khảo sát mang lại ích lợi mục vụ chung cho Hội Thánh tại địa phương, xin quý Cha và anh chị em tích cực tham gia cuộc khảo sát này.

Chân thành cảm ơn sự cộng tác của quý Cha và anh chị em.

                                               Tòa Tổng Giám Mục Sàigòn, ngày 03 -12-2017

                        + Giuse Đỗ Mạnh Hùng

                        Giám mục Phụ tá TGP. Sài Gòn

                        Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân

Có 79 câu hỏi trong cuộc khảo sát này.