0%
Chú ý: Trình duyệt của bạn không hoạt động trên trình duyệt hoặc cho trang web này. Bạn không thể trả lời tất cả các câu hỏi trong cuộc khảo sát này. Xin vui lòng, xác minh thông số trình duyệt của bạn.

PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN DOANH NGHIỆP

     Kính gửi: Quý doanh nghiệp

    Nhằm phục vụ công tác nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của cơ quan tuyển dụng. Chúng tôi kính mong Quý doanh nghiệp dành thời gian trả lời các thông tin sau.

Thời gian trả lời chỉ mất khoảng 3-5 phút.

     Xin chân thành cảm ơn Quý doanh nghiệp!

 

Có 26 câu hỏi trong cuộc khảo sát này.