0%
Chú ý: Trình duyệt của bạn không hoạt động trên trình duyệt hoặc cho trang web này. Bạn không thể trả lời tất cả các câu hỏi trong cuộc khảo sát này. Xin vui lòng, xác minh thông số trình duyệt của bạn.

Phỏng vấn bảng hỏi Về kiến thức, kỹ năng các vấn đề: An toàn thực phẩm; giáo dục cha mẹ chăm sóc và bảo vệ trẻ em; phòng chống bạo lực gia đình

Dành cho hội viên, phụ nữ có con dưới 16 tuổi
Có 41 câu hỏi trong cuộc khảo sát này.