0%
Chú ý: Trình duyệt của bạn không hoạt động trên trình duyệt hoặc cho trang web này. Bạn không thể trả lời tất cả các câu hỏi trong cuộc khảo sát này. Xin vui lòng, xác minh thông số trình duyệt của bạn.

PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP TẠI TỈNH TÂY NINH 2018

 

Kính gửi Quý công ty,

Nhằm hỗ trợ ban quản lý đưa ra các chính sách phát triển khởi nghiệp ở tỉnh Tây Ninh tốt hơn, mong Quý công ty cung cấp thông tin theo bảng thông tin dưới đây.

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin cá nhân mà Quý công ty cung cấp được hoàn toàn giữ bí mật và các câu trả lời của Quý công ty chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, đánh giá.

Cuộc khảo sát là vô danh và quý vị sẽ mất khoảng 7-10 phút để hoàn thành. 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty!


 

Có 25 câu hỏi trong cuộc khảo sát này.