0%
Chú ý: Trình duyệt của bạn không hoạt động trên trình duyệt hoặc cho trang web này. Bạn không thể trả lời tất cả các câu hỏi trong cuộc khảo sát này. Xin vui lòng, xác minh thông số trình duyệt của bạn.

BÁO CÁO TUẦN - SOCIAL LIFE - 19/1/2019

Xin chào các Anh/Chị - thành viên và cộng tác viên của Viện Social Life.

Để thúc đẩy công việc của Viện được hoàn thành  một cách tốt hơn cũng như có những đóng góp giúp Viện có thể phát triển và duy trì một cách chuyên nghiệp và có hệ thống, Anh/Chị vui lòng điền thông tin vào bảng khảo sát trước 12h thứ 2 (ngày 21/1/2019).

Trân trọng,
Viện Social Life
Có 6 câu hỏi trong cuộc khảo sát này.