0%
Chú ý: Trình duyệt của bạn không hoạt động trên trình duyệt hoặc cho trang web này. Bạn không thể trả lời tất cả các câu hỏi trong cuộc khảo sát này. Xin vui lòng, xác minh thông số trình duyệt của bạn.

KHẢO SÁT DỰ ÁN "DI SẢN KÝ ỨC - THÀNH PHỐ CỦA TÔI"

Chào các bạn, nhằm đánh giá nhu cầu tìm hiểu và xây dựng bảo tàng ký ức về Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh của giới trẻ ở độ tuổi từ 15 – 35 tuổi, chúng tôi nuôi ý định thực hiện dự án “Di sản ký ức: Thành phố của tôi”. Mục tiêu của đề tài nhằm xây dựng một thành phố phát triển bền vững nơi người trẻ có cuộc sống tinh thần giàu đẹp, cân bằng giữa hiện đại và quá khứ, nơi không còn có sự “đứt gãy” về ký ức trong sự phát triển của con người. Những thông tin của các bạn sẽ giúp ích rất nhiều cho dự án này.
Có 31 câu hỏi trong cuộc khảo sát này.