0%
Chú ý: Trình duyệt của bạn không hoạt động trên trình duyệt hoặc cho trang web này. Bạn không thể trả lời tất cả các câu hỏi trong cuộc khảo sát này. Xin vui lòng, xác minh thông số trình duyệt của bạn.

VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG AN SINH XÃ HỘI CHO NGƯỜI DI CƯ, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG KHU VỰC PHI CHÍNH THỨC TẠI TP.HCM

Xin chào quý Tổ chức, Đơn vị!

Chúng tôi đến từ Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội (Social Life). Hiện tại, chúng tôi phối hợp với Trung tâm an sinh xã hội Tp. Hồ Chí Minh theo chương trình nghiên cứu của Sở KHCN thực hiện cuộc khảo sát này nhằm đánh giá vai trò, vị trí và tiềm lực của các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ người di cư, người lao động trong khu vực phi chính thức. Từ đó, góp phần tư vấn cho các cơ quan chức năng nhằm đem lại hiệu quả hơn cho các chính sách, chương trình an sinh xã hội cho người di cư và lao động phi chính thức với sự tham gia đóng góp của các tổ chức xã hội trong bối cảnh hiện nay và sắp tới.

Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông/bà tham gia đóng góp ý kiến thông qua phiếu khảo sát dưới đây. Mọi ý kiến của ông/bà có ý nghĩa rất quan trọng đối với khảo sát này. Để đảm bảo tính riêng tư, và cam kết bảo mật thông tin, toàn bộ câu trả lời của Quý vị sẽ được chúng tôi tổng hợp, lưu trữ dưới dạng khuyết danh và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học.

Có 46 câu hỏi trong cuộc khảo sát này.