iCan – Mạng lưới thông tin dịch vụ xã hội

Bản đồ

  Địa điểm gợi ý

  Khảo sát đang diễn ra

  NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH ĐIỆN TỬ - VCCI
  • 534 Người đã tham gia
  • 12 Điểm thưởng
  Tham gia khảo sát

  PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN DOANH NGHIỆP
  • 22 Người đã tham gia
  • 12 Điểm thưởng
  Tham gia khảo sát

  KHẢO SÁT VỀ NGƯỜI DI DÂN
  • 20 Người đã tham gia
  • 12 Điểm thưởng
  Tham gia khảo sát

  PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN DOANH NGHIỆP
  • 0 Người đã tham gia
  • 12 Điểm thưởng
  Tham gia khảo sát

  PHIẾU ỨNG TUYỂN VIỆN SOCIALLIFE
  • 4 Người đã tham gia
  • 12 Điểm thưởng
  Tham gia khảo sát

  BÁO CÁO TUẦN - SOCIAL LIFE - 19/1/2019
  • 4 Người đã tham gia
  • 12 Điểm thưởng
  Tham gia khảo sát

  KHẢO SÁT VỀ NGƯỜI DI DÂN 2
  • 0 Người đã tham gia
  • 12 Điểm thưởng
  Tham gia khảo sát

  Phiếu khảo sát nhân lực - Sinh viên
  • 390 Người đã tham gia
  • 12 Điểm thưởng
  Tham gia khảo sát

  Phiếu khảo sát nhân lực - UEF (Anh Hiển)
  • 14 Người đã tham gia
  • 12 Điểm thưởng
  Tham gia khảo sát

  Phiếu khảo sát nhân lực - Người lao động
  • 603 Người đã tham gia
  • 12 Điểm thưởng
  Tham gia khảo sát

  BẢN HỎI KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP 2019
  • 784 Người đã tham gia
  • 12 Điểm thưởng
  Tham gia khảo sát

  Di sản Ký Ức về Nghề Kim Hoàn
  • 88 Người đã tham gia
  • 12 Điểm thưởng
  Tham gia khảo sát

  BẢNG HỎI KHẢO SÁT SINH VIÊN
  • 214 Người đã tham gia
  • 12 Điểm thưởng
  Tham gia khảo sát

  ÁP LỰC TÂM LÝ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19
  • 347 Người đã tham gia
  • 12 Điểm thưởng
  Tham gia khảo sát

  TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP VĨNH LONG
  • 50 Người đã tham gia
  • 12 Điểm thưởng
  Tham gia khảo sát

  TEST
  • 0 Người đã tham gia
  • 12 Điểm thưởng
  Tham gia khảo sát

  Khảo sát thử nghiệm
  • 0 Người đã tham gia
  • 12 Điểm thưởng
  Tham gia khảo sát